Wsparcie dla inwestora

2017-09-10 18:04 Wsparcie dla inwestora

Od dnia 1 stycznia 2021 r. na terenie Miasta Chorzów obowiązują nowe zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Uwaga! Pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) udzielona danemu podmiotowi w okresie 3 lat podatkowych nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 200.000,00 euro.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje:

1. Nieruchomości objęte we władanie w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia o zamiarze skorzystania z zwolnienia, na które poniesione zostaną nakłady związane z jej budową, remontem, przebudową, robotami budowlanymi w okresie 12 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia nabycia nieruchomości, a ich wielkość wyrażona w kwocie netto będzie wynosiła dla:

a. mikroprzedsiębiorcy co najmniej 100.000 zł

b. małego przedsiębiorcy co najmniej 400.000 zł

c. średniego przedsiębiorcy co najmniej 1.000.000 zł

d. pozostałego przedsiębiorcy co najmniej 2.000.000 zł.

Zwolnienie to przysługuje jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata.

2. Nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów będące we władaniu przedsiębiorcy, na które w roku poprzedzającym rok podatkowy poniesiono nakłady inwestycyjne związane z budową, remontem, przebudową, robotami budowlanymi w kwocie netto co najmniej 1.000.000, 00zł w przeliczeniu na 1 hektar posiadanej na ternie miasta Chorzów nieruchomości.

Zwolnienie to przysługuje jednorazowo na daną nieruchomość na okres 2 lat.

3. Nieruchomości położone na ternie miasta Chorzów będące we władaniu mikroprzedsiębiorcy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność na terenie Miasta Chorzów na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w dziedzinie produkcji i usług za wyjątkiem handlu

lub

nieruchomości położone na ternie miasta Chorzów będące we władaniu małego przedsiębiorcy  zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność na terenie Miasta Chorzów na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w dziedzinie produkcji i usług za wyjątkiem handlu.

Zwolnienie w obu przypadkach przysługuje jednorazowo na okres 1 roku.

4. Lokale użytkowe stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewynajęte przez ostatnie sześć miesięcy przed datą podpisania umowy najmu, będące w posiadaniu przedsiębiorcy na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielem nieruchomości, na które poniesione zostaną nakłady związane z jej remontem w okresie sześciu miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, a ich wielkość wyrażona w kwocie netto będzie wynosić co najmniej trzykrotną wartość należnego podatku od nieruchomości

lub

budynki, budowle oraz grunty stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewydzierżawione przez ostatnie sześć miesięcy przed datą podpisania umowy dzierżawy, będące w posiadaniu przedsiębiorcy na podstawie umowy dzierżawy zwartej z właścicielem nieruchomości, na które poniesione zostaną nakłady związane z jej remontem w okresie sześciu miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, a ich wielkość wyrażona w kwocie netto będzie wynosić co najmniej trzykrotną wartość należnego podatku od nieruchomości.

Zwolnienie to przysługuje jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata i jedynie do kwoty stanowiącej 50% poniesionych nakładów.

5. Nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów będące we władaniu przedsiębiorcy, które zostały wykorzystane do zwiększenia zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy o co najmniej 10 nowych pracowników w stosunku do zatrudnienia w roku poprzednim w związku z realizacją nowej inwestycji polegającej na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, albo nabyciu lub rozbudowie przedsiębiorstwa już istniejącego, tworzącej miejsca pracy w dziedzinie produkcji i usług za wyjątkiem handlu przez co rozumie się zatrudnienie nowych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zwolnienie to przysługuje na okres od 1 roku do 3 lat w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy.

26 listopada 2020 roku podczas XXIX sesji Rady Miasta Chorzów podjęte zostały nowe uchwały w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, które będą obowiązywały w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe warunki uzyskania zwolnień określone zostały w następujących uchwałach:

  1. Uchwała nr XXIX/484/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 8686)

Do pobrania: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/8686/akt.pdf

  1. Uchwała nr XXIX/485/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części położonych na terenie miasta Chorzów, wybudowanych przed 1945 rokiem, w których dokonano renowacji elewacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 8687)

Do pobrania: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/8687/akt.pdf

Nowe uchwały systematyzują dotychczas obowiązujące zwolnienia od podatku od nieruchomości przewidziane dla przedsiębiorców. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. 

Więcej informacji udzielają:

Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, pokój 27 (parter).

Tel. kontaktowy 32 416 5000 wew. 274 lub Sekretariat Wydziału wew. 245.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.