Ulgi dla inwestora

2023-11-26 11:18 Warto wiedzieć

Na terenie Miasta Chorzów obowiązują zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Uwaga! Pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) udzielona danemu podmiotowi w okresie 3 lat podatkowych nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 200.000,00 euro.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje:

1. Nieruchomości objęte we władanie w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia, na które poniesione zostaną nakłady związane z jej budową, remontem, przebudową, robotami budowlanymi w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych licząc od dnia nabycia nieruchomości, a ich wielkość wyrażona w kwocie netto będzie wynosiła dla:

a. mikroprzedsiębiorcy co najmniej 100.000 zł

b. małego przedsiębiorcy co najmniej 400.000 zł

c. średniego przedsiębiorcy co najmniej 1.000.000 zł

d. pozostałego przedsiębiorcy co najmniej 2.000.000 zł.

Zwolnienie to przysługuje jednorazowo na okres nie dłuższy niż 2 lata.

2. Nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów będące we władaniu przedsiębiorcy, na którą w przeciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie netto, co najmniej 1.000.000,00 zł w przeliczeniu na jeden hektar gruntów wchodzących w skład nieruchomości, której zwolnienie ma dotyczyć i która pozostanie we władaniu ww. przedsiębiorcy przez okres 3 lat, licząc od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia.

Zwolnienie to przysługuje jednorazowo na daną nieruchomość na okres 2 lat.

3. Nieruchomości położone na ternie miasta Chorzów będące we władaniu mikroprzedsiębiorcy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność na terenie Miasta Chorzów na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w dziedzinie produkcji i usług za wyjątkiem handlu

lub

nieruchomości położone na ternie miasta Chorzów będące we władaniu małego przedsiębiorcy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność na terenie Miasta Chorzów na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w dziedzinie produkcji i usług za wyjątkiem handlu.

Zwolnienie w obu przypadkach przysługuje jednorazowo na okres 1 roku.

4. Lokale użytkowe stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewynajęte przez ostatnie 6 kolejnych miesięcy przed datą podpisania umowy najmu, będące w posiadaniu przedsiębiorcy na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielem nieruchomości, na które poniesione zostaną nakłady związane z jej remontem w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy, a ich wielkość wyrażona w kwocie netto będzie wynosić, co najmniej trzykrotną wartość należnego podatku od nieruchomości, który byłby należny za cały rok podatkowy, w którym składane jest zawiadomienie o spełnieniu warunków do udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości

lub

budynki, budowle oraz grunty stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewydzierżawione przez ostatnie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych przed datą podpisania umowy dzierżawy, będące w posiadaniu przedsiębiorcy na podstawie umowy dzierżawy zwartej z właścicielem nieruchomości, na które poniesione zostaną nakłady związane z jej remontem w okresie 6 kolejnych miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, a ich wielkość wyrażona w kwocie netto będzie wynosić co najmniej trzykrotną wartość należnego podatku od nieruchomości, który byłby należny za cały rok podatkowy, w którym składane jest zawiadomienie o spełnieniu warunków do udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości.

Zwolnienie to przysługuje jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata i jedynie do kwoty stanowiącej 50% poniesionych nakładów.

5. Nieruchomości położone na terenie miasta Chorzów będące we władaniu przedsiębiorcy, która została wykorzystana do zwiększenia zatrudnienia, o co najmniej 10 nowych pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy posiadali status bezrobotnego, co najmniej 3 kolejne miesiące kalendarzowe przed zatrudnieniem u ww. przedsiębiorcy) w przeciągu 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, na dzień, w którym podatnik złożył oświadczenie o zamiarze skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, w związku z realizacją nowej inwestycji na nieruchomości, która przyczyniła się do utworzenia dodatkowych miejsc pracy w dziedzinie produkcji i usług za wyjątkiem handlu, pod warunkiem, że zatrudnienie to zostanie utrzymane przez okres 3 lat, od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia.

Zwolnienie to przysługuje na okres od 1 roku do 3 lat w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy.

Szczegółowe warunki uzyskania zwolnień określone zostały w następujących uchwałach:

Uchwała nr XXIX/484/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 8686)

Do pobrania: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/8686/akt.pdf

Uchwała nr XXIX/485/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części położonych na terenie miasta Chorzów, wybudowanych przed 1945 rokiem, w których dokonano renowacji elewacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 8687)

Do pobrania: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/8687/akt.pdf

Więcej informacji udzielają:

Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Chorzów ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, pokój 126 (1 piętro).

Tel. kontaktowy 32 416 5000 wew. 490 lub Sekretariat Wydziału wew. 245.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.