Rewitalizacja

2022-12-09 09:05 Aktualności

(aktualizacja 27.02.2023r.)

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych informuje, że na mocy Uchwały Nr LVIII/938/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2023r. wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2016r. (Dz.U. z 2021r. poz. 485), bez ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz prawa pierwokupu wynikającego z ww. ustawy.

W związku z powyższym dotychczasowy komunikat dot. procesu rewitalizacji w mieście Chorzów z dnia 12 grudnia 2022r. stracił ważność.

W celu wydania zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym,  obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji wyznaczonych zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn.zm.) konieczne jest złożenie wniosku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Uchwała Rady Miasta;

Opis procedury składania wniosku

Dodatkowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu tel. 32 416 50 00 wew. 429 lub rfz@chorzow.eu.

 

 

(aktualizacja 03.02.2023r.)

Radni przyjęli uchwałę

Podczas sesji w dniu 2 lutego 2023r. radni Miasta Chorzów przyjęli uchwałę dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta. Obszary te zostały wyznaczone na podstawie analizy wskaźników społecznych, gospodarczych, technicznych oraz przestrzennych. a następnie poddane konsultacjom społecznym. Dokumentem wskazującym ww. obszary jest diagnoza delimitacyjna, stanowiąca część składową Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030.

Podjęta uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

(aktualizacja 31.01.2023r.)

Aktualizacja diagnozy delimitacyjnej

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w diagnozie delimitacyjnej dokonano autokorekty w zakresie:
· poprawy omyłek pisarskich, 
· poprawy jakości wizualnej załączonych rysunków, 
· struktury dokumentu.


Zaktualizowany dokument:

Diagnoza delimitacyjna - Chorzów   

(aktualizacja 31.01.2023r.)

Raport z konsultacji społecznych 

Raport z konultacji społecznych dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Raport z konsultacji społecznych

 

(aktualizacja 10.01.2023r.)

Konsultacje społeczne 

9 stycznia w CIS przy ul. 3 Maja 18 odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do 2030 roku. 
 

Podczas spotkania zaprezentowano diagnozę miasta Chorzów pod kątem występowania zjawisk negatywnych oraz granice obszarów rewitalizacji. W wyniku dyskusji pojawiły się nowe propozycje dot. zmiany granic obszarów rewitalizacji Centrum oraz Maciejkowice. Wnioski zgłoszone przez mieszkańców zostaną przeanalizowane przez Miasto w kontekście spełnienia wymogów ustawy o rewitalizacji. 
 

Zgodnie z harmonogramem prac, podczas sesji Rady Miasta Chorzów w lutym 2023 radni zadecydują o przyjęciu zaproponowanej diagnozy oraz obszarów rewitalizacji, co pozwoli na podjęcie dalszych kroków w zakresie opracowania dokumentu.  

 

(aktualizacja 5.01.2023r.)

Konsultacje społeczne - zaproszenie

W związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Chorzów, które odbędą się 9 stycznia 2023r. o godz. 17.00 w CIS, przy ul. 3 Maja 18.  

Konsultacje społeczne mają na celu przedstawienie Państwu wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a także pozyskanie Państwa opinii, uwag oraz ewentualnych propozycji dotyczących wyznaczonych obszarów. 

Konsultacje społeczne trwają od 12 grudnia 2022r. do 13 stycznia 2023r.

W tym czasie, mogą Państwo zgłaszać swoje opinie, uwagi i propozycje: 

- korzystając z formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej: TUTAJ

- poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego w wersji papierowej : 

(wypełniony formularz należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mail: rewitalizacja@chorzow.eu  lub dostarczyć do Urzędu Miasta Chorzów Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Rynek 1, 41-500 Chorzów, pokój nr 405 w godzinach pracy Urzędu); 

- poprzez wypełnienie ankiety internetowej;

 

(aktualizacja 19.12.2022r.)

Trwają konsultacje dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Jeśli chcesz mieć wpływ na inwestycje realizowane w mieście, wypełnij ankietę.
 

Więcej o  GPR : 

Prezentacja - Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chorzów

 

(aktualizacja 15.12.2022r.)

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chorzów do 2030 roku - wyznaczenie obszaru zdegradowango i obszaru rewitalizacji 

Za nami pierwsze spotkanie konsultacyjne ! 

12 grudnia w lokalu CUMA przy ul. Wolności 3 zaprezentowano metodologię wyznaczania obszarów kryzysowych w mieście, wskazując na 5 podobszarów wymagających interwencji. Podczas dyskusji, wpłynął wniosek mieszkanki o poszerzenie granicy obszaru rewitalizacji Centrum. Obecnie wniosek jest rozpatrywany pod kątem spełnienia wymogów ustawy o rewitalizacji. 

Tego dnia miało również miejsce spotkanie z radnymi naszego miasta. Dzięki uprzejmości Marka Otte - Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Funduszy Unijnych, zaistniała możliwość zaprezentowania radnym idei rewitalizacji oraz omówienia obszarów rewitalizacji wyznaczonych w diagnozie delimitacyjnej. Padło wiele konstruktywnych pytań i sugestii dot. tematyki rewitalizacji w mieście. 

Przypominamy, że do 13 stycznia 2023r. można składać wnioski, opinie i uwagi do zaproponowanej diagnozy wyznaczającej obszary rewitalizacji. 

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety on-line.  

Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 9 stycznia 2023r. w CIS przy ul.3 Maja 18. 

Zapraszamy! 

 

(aktualizacja 09.12.2022r.)

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Chorzów

W związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Chorzów.  

Konsultacje społeczne mają na celu przedstawienie Państwu wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a także pozyskanie Państwa opinii, uwag oraz ewentualnych propozycji dotyczących wyznaczonych obszarów. 

Konsultacje społeczne będą trwały od 12 grudnia 2022r. do 13 stycznia 2023r.

W tym czasie, mogą Państwo zgłaszać swoje opinie, uwagi i propozycje : 

- korzystając z formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej: TUTAJ

- poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego w wersji papierowej : 

(wypełniony formularz należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mail: rewitalizacja@chorzow.eu  lub dostarczyć do Urzędu Miasta Chorzów Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Rynek 1, 41-500 Chorzów, pokój nr 405 w godzinach pracy Urzędu); 

- poprzez wypełnienie ankiety internetowej;

- poprzez udział w spotkaniach otwartym z interesariuszami rewitalizacji, które odbędą się :

  •    12 grudnia 2022r. o godz. 17.00 w lokalu CUMA przy ul. Wolności 3; 
  •    9 stycznia 2023r. o godz. 17.00 w CIS, ul. 3 Maja 18. 

Załączniki:


1.  Zarządzenie nr OR.228.2022 wraz z projektem uchwały;

2.  Diagnoza delimitacyjna ;

3. Formularz konsultacyjny.

4. Mapy:

- Maciejkowice;

- Chorzów Stary;

- Chorzów II;

- Chorzów Batory;

- Centrum.

***

Rewitalizacja

W grudniu i w styczniu odbędą się dwa spotkania z mieszkańcami w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedstawiciele miasta i firmy DeltaPartner chcą poznać zdanie chorzowian na temat obszarów zdegradowanych, czyli terenów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Przekazane informacje posłużą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, dokumentu umożliwiającego planowanie i prowadzenie procesu rewitalizacji, a także możliwości ubiegania się o finansowe środki zewnętrzne na projekty ujęte w Programie. Znajdą się w nim informacje o działaniach, jakie należy podjąć,by rozwiązać zdiagnozowane problemy lub przynajmniej zmniejszyć ich natężenie.

Spotkania odbędą się: 12 grudnia 2022r. o g. 17.00 przy ul. Wolności 3 (CUMA) oraz 9 stycznia 2023r.  o g. 17.00 przy ul. 3 Maja 18 (CIS). Miasto planuje także przeprowadzenie konsultacji społecznych za pomocą formularza w formie papierowej i elektronicznej. 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.